អំពីយើង

អំពីយើង

Zebra Partner PDF បោះពុម្ព អ៊ីមែល
និពន្ធ​ដោយ Administrator   
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី09 មេសា ឆ្នាំ2012 ម៉ោង18:25
There are no translations available.
 
ZEBRA PARTNER

 

4 years is the time SD-Technology company stand on the market and becomes customers' companion (since July 19th, 2012). It is our pleasure to support customer with the best responsibility on each product and service.

SD-Technology is honor to get the proud achievements, specially, the Premier Partner of Zebra (2013).

>Associated Partner của Zebra - 2012

> Advanced Partner của Zebra cialis prix en pharmacie - 2013

> Premier Partner của Zebra - 2014

 

SD Technology also achieves the certification for the Service Provider:

> Authorised Service provider card – 2013 o Authorised Service provider Silver - 2013

កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី03 កុម្ភៈ ឆ្នាំ2018 ម៉ោង23:37